jquery 选项卡切换、选项卡封装、简单的jquery选项卡封装、tab切换效果

标签: 前端小常识  jquery  封装  html  前端  javascript

相信选项卡切换是大家常用的效果
单独写一个选项卡切换很方便
但是要是一个页面出现多个选项卡不做封装的话会显得代码很杂乱
在这里插入图片描述

<div class="bodyCenter">
  <div class="nav">
    <span class="on">新闻</span>
    <span>热点</span>
    <span>动态</span>
  </div>
  <div class="main">
    <div class="boxModule active">这是一条新闻</div>
    <div class="boxModule">------这是一条热点------</div>
    <div class="boxModule">~~~这是一条动态~~~</div>
  </div>
</div>
<style>
    *{
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    body{ background-color: #f6f6f6}
    .bodyCenter{
      width: 600px;
      margin: 100px auto;
    }
    .nav{
      overflow: hidden;
    }
    .nav span{
      background-color: #fff;
      border: 1px solid #ccc;
      border-bottom: 0;
      border-radius: 6px 6px 0 0;
      float: left;
      padding: 10px 20px;
      margin: 0 10px;
      cursor: pointer;
    }
    .nav span.on{
      background-color: #f6f6f6;
    }
    .main{
      padding: 30px;
      background-color: #fff;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 6px;
    }
    .main .boxModule{ display: none;}
    .main .boxModule.active{ display: block;}
  </style>

正常单个的选项卡切换

$(".nav span").click(function () {
    let $index = $(this).index()
    $(this).addClass("on").siblings().removeClass("on")
    $(".main .boxModule").eq($index).show().siblings().hide()
  })

如果一个页面有多个选项卡效果那样只能复制粘贴然后修改参数
下面是我做的一个简单的封装,只要调用那个方法传入两个参数就好了

tabMethod(".nav span", ".main .boxModule")
  function tabMethod(tabNav, tabModule) {
    $(tabNav).click(function () {
      console.log('sadsa')
      let $index = $(this).index()
      $(this).addClass("on").siblings().removeClass("on")
      $(tabModule).eq($index).show().siblings().hide()
    })
  }

因为是基于jquery写的、所以在使用的时候需要引入jquery
用的是jquery.min.js

版权声明:本文为weixin_48201140原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_48201140/article/details/106709030