canvas画布:不断旋转的心

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <style>

    canvas{
      background:#f6f6f6;
    }

  </style>
</head>
<body>
<h3>canvas画布:不断旋转的心</h3>

<canvas id="HuaBu">
  您的浏览器不支持canvas画布
</canvas>

<canvas id="HuaBu2">
  您的浏览器不支持canvas画布
</canvas><div>
  <p>ctx.translate(x,y) : 坐标轴原点平移到指定点,所有点的坐标都发生改变;</p>
  <p>ctx.rotate(deg) : 画笔旋转,则内容旋转,轴点在坐标轴原点</p>
  <p>ctx.scale() : 画笔缩放</p>
</div>
<script src="js/jquery-1.11.1.js"></script>
<script>

  var w=200;
  var h=200;

  HuaBu.width=w;   //画布的宽
  HuaBu.height=h;  //画布的宽

  //创建画布
  var ctx=HuaBu.getContext("2d");

  var xin=new Image();
  xin.src="imgs/xin.png";

  xin.onload=function () {

    var Width=xin.width/4;
    var Height=xin.height/4;

    //平移旋转坐标轴到画布中间
    ctx.translate(w/2,h/2);

    setInterval(function () {

      // ctx.clearRect(-w/2,-h/2,w,h);

      ctx.rotate(5*Math.PI/180);
      ctx.drawImage(xin,0-Width/2,0-Height/2,Width,Height);  //修改图像旋转中心


    },50);


  }


//-------------------------------------------------------------


  HuaBu2.width=w;   //画布的宽
  HuaBu2.height=h;  //画布的宽

  //创建画布
  var ctx2=HuaBu2.getContext("2d");

  var xin2=new Image();
  xin2.src="imgs/xin.png";

  xin2.onload=function () {

    var Width=xin2.width/4;
    var Height=xin2.height/4;

    //平移旋转坐标轴到画布中间
    ctx2.translate(w/2,h/2);

    setInterval(function () {

      ctx2.clearRect(-w/2,-h/2,w,h);

      ctx2.rotate(5*Math.PI/180);
      ctx2.drawImage(xin2,0-Width/2,0-Height/2,Width,Height);  //修改图像旋转中心


    },50);


  }

</script>


</body>
</html>

 

原文链接:加载失败,请重新获取